De seks læreplanstemaer

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring. De pædagogiske mål er nationalt bestemt

De pædagogiske mål og vores praksis

 • Alsidig personlig udvikling

  Hvad vil vi opnå?

  I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.


  Hvad skal der til?

  Skabe tryghed så barnet kan blive en aktiv deltager i fællesskabet.

   

  Hvad gør vi?

  Fast dagsstruktur 

  Fast fysisk tilhørsforhold: Stue, skuffe og garderobe 

  Aktiviteter med faste voksne 

  Fast spisegruppe 

  Handleplaner 

  Mindre læringsfællesskaber 

  Forældreinddragelse 

   

  Dokumentation

  Fast punkt omkring børn og særlige indsatsområder på dagsordenen til personalemøderne.

  Hvad vil vi opnå?

  Det sociale og kulturelle liv i Krogården skal give plads til, at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige personer.

  Hvad skal der til?

  Det enkelte barn ses som værende et unikt individ. 

  Hvad gør vi?

  De voksne er lyttende, anerkendende, nærværende og giver hjælp til selvhjælp.

  De voksne skal bygge på barnets ressourcer og støtte det i svære situationer. 

  De voksne skal afstemme forventninger efter barnets evner for derved, at kunne øge dets personlige kompetencer i passende tempo. 

  De voksne er fyrtårne, karvaneførere og tæt på både børne og voksen initierede aktiviteter. 

  Dokumentation

  Vi afholder faste og løbende forældresamtaler

  Vi lægger løbende billeder og korte beskrivelser af dagens/ ugens forløb på Aula

  Vi vægter tæt og åben kommunikation med forældrene meget højt.

 • Social udvikling

  Hvad vil vi opnå?

  Børn skal anerkendes og respekteres som de unikke personer de er.

  De skal opleve tilhørsforhold og at være en del af fællesskabet

  Hvad skal der til?

  Vi skaber plads til fri leg og sætter rammen for inkluderende aktiviteter.

   

  Hvad gør vi?

  Vi hilser på barnet om morgenen med navn, øjenkontakt og imødekommehed. 

  Vi synger navnesange o gør opmærksom på, hvem vi mangler på gruppen. 

  Vi bruger piktogrammer, og skaber overskuelighed samt forudsigelighed. 

  Vi har en tydelig og fast dagsstruktur og fast bordplan. 

  Dokumentation

  Vi husker de gode historier hverdagen.

  Vi bruger tavlerne på stuen til visualisering af dagstruktur og dukseordning.

   

  Hvad vil vi opnå?

  Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relation til både voksne og de øvrige børn i Krogården.

  Hvad skal der til?

  Det enkelte barns behov skal tilgodeses.

  Hvad gør vi?

  Dukseordning

  Store hjælper små

  Vi guider børnene til almen opmærksomhed på hinanden. 

  Vi er velvidende om, at nogle børn trives bedst med at deltage i fællesskabet på sidelinjen. 

   

  Dokumentation

  Vi deler billeder og hverdagsfortællinger på Aula. 

  Hvad vil vi opnå?

  Børn skal igennem fællesskabet inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i samarbejde og demokratiske beslutningsprocesser.

   

  Hvad skal der til?

  Personalet er opmærksomme på det enkelte barn og har et klart indblik i, hvad der rører sig omkring det.

  Hvad gør vi?

  Hjernen og Hjertet

  Sprogvurdering 

  Sprogtrappen 

  TCBU

  Vi udarbejder handleplaner i Hjerne og Hjertet

  Vi søger sparring ved pæd. rådgiver TCBU

  Dokumentation

  Vi er i tæt dialog med forældrene og tilbyder samtaler - både faste og efter behov. Journaliserer referaterne i Barnets Sag - Sbsys

 • Kommunikation og sprog

  Hvad vil vi opnå?

  Krogårdens dagsstruktur og aktiviteter skal understøtte børns mulighed for tilegnelse af sprog

  Hvad skal der til?

  Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog verbalt, kropsligt, kunstnerisk og skriftligt.

  Hvad gør vi?

  Daglig højt læsning, rim og remser.

  Sanglege 

  Samtale ved måltiderne 

  De Voksne sætter ord på handlinger

  Små læringsfællesskaber 

  Fokus på tydelig kropssprog, gestik, mimik og øjenkontakt. 

  De voksne sætter ord på følelser. 

   

  Dokumentation

  Krogården har bøger til rådighed i børnehøjde på

  stuerne.

  Krogården ligger inde med bøger omkring følelsesliv m.m til højtlæsning.

   

  Hvad vil vi opnå?

  Børn skal motiveres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig igennem dialog, fantasi, sang m.m

  Hvad skal der til?

  Børn skal have mulighed for at udtrykke sig omkring tanker og følelsesliv.

  Børn skal eksponeres for bogstaver, dialogisk læsning og leg med sproglyde.

  Hvad gør vi?

  Vi lytter på stuerne til forskellige musikgenrer

  Billeder med bogstaver hænger synlig på stuerne

   

  Dokumentation

  Vi har i personalegruppen en sprogansvarlig pædagog

  Vi har et tæt samarbejde med tale/høre konsulenten fra TCBU

  Sprogvurderinger og Sprogtrappen

 • Krop, sanser og bevægelse

  Hvad vil vi opnå?

  Børnene skal have mulighed.

  For at opleve glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse.

  Børnene skal støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser igennem både fri leg og tilrettelagte fysiske udfordringer.

  Hvad skal der til?

  De voksne omkring barnet underbygger barnets motivation til at udforske sin fysiske kunnen.

  De voksne har for øje, at udfordre barnet fysisk, så motoriske færdigheder styrkes.

  De voksne er rollemodeller for glæden omkring fysisk aktivitet.

  Hvad gør vi?

  Vi sætter Krop og Bevægelse i Årshjulet. 

  Vi prioriterer gåture i nærområdet. 

  Vi er aktive på legepladsen. 

  Vi giver plads til fysisk udfordrende lege. 

  Små læringsfællesskaber 

  Øget opmærksomhed på barnets nærmeste udviklingszone 

  Aktiviteter med særligt fokus på sprog og motorik. 

   

  Dokumentation

  Vores legeplads er indrettet til motorisk udfoldelse

  Krop og bevægelse i Årshjulet

  Tæt samarbejde med ergo/fys konsulent fra TCBU

  Hvad vil vi opnå?

  Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold så som ernæring og hygiejne.

  Hvad skal der til?

  Understøttelse af kropslig udfoldelse i hverdagen.

  At skabe en bevidsthed omkring sundhed hos børnene.

  Hvad gør vi?

  Vi er sammen med børnene nysgerrige og undersøgende på maden.

  Personalet spiser et pædagogisk måltid og motiverer til madmodighed. 

  Håndvask er en fast del af dagsstrukturen 

  Køkkenet laver varieret kost og følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

  Vi arbejder ud fra overbevisningen at "børn skal spise for deres egen skyld" 

  Vi tager hensyn til allergier og andre kostrelaterede hensyn. 

  Vi er bevidste omkring at nogle børn på forskellig vis kan være udfordrede omkring mad og måltid. 

   

  Dokumentation

  Pædagogisk inddragelse af køkkenet

  Vi er undersøgende på fødevarernes oprindelse via Ipad/mobil

  Vi præsenterer måltidet inden opstart

  Vi synger madsang inden måltidets start

   

  Hvad vil vi opnå?

  Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden igennem sanser

  Hvad skal der til?

  At vi lader børnene opleve verden igennem alle sanser

  Hvad gør vi?

  Vi færdes ude i alt slags vejr.

  Vi har emnet hygiejne i Årshjulet. 

  Vi benævner og motivere i dagligdagen. 

  Vi tager hensyn og er bevidste om børns individuelle grænser og mod på at prøve nyt. 

  Dokumentation

  Vi lægger billeder og hverdagsfortællinger på Aula

  Vi følger Årshjulet

   

  Hvad vil vi opnå?

  Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egne og andres kropslighed.

  Hvad skal der til?

  Børnene opnår kropsforståelse og indsigt i andreskropslighed og grænser.

  Hvad gør vi?

  Vi griber børnenes fortællinger og taler ind i dét der udspringer derfra fx rokketænder, fødsel, død, sygdom m.m

  Vi benævner kropsdele og arbejder med følelser samt evnen til at sige til og fra. 

  Vi anvender tyngdepuder/dyner for at skabe kropsbevidsthed hos børn med særligt behov for dette. 

  Dokumentation

  Vi har en tæt daglig dialog med husets forældre og deler herigennem vores oplevelser og tanker omkring deres barn’s selvoplevelse.

 • Natur, udeliv og science

  Hvad vil vi opnå?

  Børn skal have mulighed for at opleve glæden ved at færdes i naturen samt udvikle respekt for natur og miljø.

  Hvad skal der til?

  At skabe miljøbevidsthed hos børnene.

  Hvad gør vi?

  Vi deltager i den årlige Affaldsuge. 

  Vi italesætter vigtigheden af at passe på naturen og hvordan man kan gøre det. 

  Vi anvender naturen/uderummet, som et ekstra og vigtig rum for pædagogiske aktiviteter og læring. 

   

  Dokumentation

  Vi sætter Affaldsugen på Årshjulet.

  Vi dokumenterer vores brug af naturen via billeder på Aula.

   

  Hvad vil vi opnå?

  Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den, som et rum for leg og fantasi samt med mulighed for fysisk udfoldelse i forskelligt tempo.

  Børnene skal opnå viden om systemerne i deres omverden, så som årstider, dagsrytme, opmærksomhed på vejrets forandring fra dag til dag.

  Hvad skal der til?

  Børnene opnår kendskab til årets gang samt årstidernes forskelligheder og muligheder.

  Hvad gør vi?

  Vi færdes udenfor i al slags vejr.

  De voksne skaber sammen med børnene opmærksomhed på vejr og natur igennem nysgerrighed, observationer og samtaler. 

  Vi er opmærksomme på individuelle hensyn heraf nogle børns behov for i en periode at have nedsat udendørstid. 

  Vi gennemgår dagligt tavlen på stuen med dag, dato, måned, årstal og dagens vejr.

  De ældre børn introduceres for emner, som planeter, himmelrummet og solsystemet.

  Vi læser bøger om naturens mangfoldighed.

  Dokumentation

  Vi evaluerer vores emneuger på personalemøder og skriver til referat. 

   

   

 • Kultur, æstetik og fælleskab

  Hvad vil vi opnå?

  Børn skal møde voksne, som selv er aktive kulturbrugere og som sammen med børnene er nysgerrige og undersøgende på et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.

  Børn skal have adgang til materialer og medier, som understøttelse af oplevelser samt skabende kulturel aktivitet.

  Børn skal have mulighed for at deltage i kulturelle traditioner og lokale tilbud herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger.

  Hvad skal der til?

  Børn skal opnå kendskab til en vifte af forskellige kulturelle udtryksformer.

  Børnene skal have kendskab til egen og andres kultur og traditioner.

  Hvad gør vi?

  Vi går ture i nærmiljøet og besøger kirken og skolen.

  Vi opsøger viden omkring vores traditioner. 

  Vi fejre de gængse traditioner som jul, fastelavn, påske, halloween. 

  Vi synger, maler og arbejder kreativt. 

  Vi bruger mobiltelefon når vi opsøger viden om diverse. 

  Vi arbejder i mindre læringsgrupper. 

  Vi er opmærksomme på, at igangsætte aktiviteter, som skaber deltagelsesmuligheder. 

  Dokumentation

  Årets traditioner er sat i Årshjulet.

  Billeder af processer og produkter lægges på Aula.