2023

 • 13. april 2023

  Dagsorden

  Lotte (formand, mor til William K.), Maja (næstformand, mor til Caroline og Jacob), Anja (kassér, mor til
  Astrid N. og Kristian N.), Karina (mor til Victoria T.), Tina (mor til Rita), Tina (mor til Ida), Linda
  (souschef) og Søren (konst. leder)


  Afbud: Karina
  Referent: Anja


  1. Godkendelse af referater fra seneste bestyrelsesmøder – ordinært bestyrelsesmøde den 24.
  januar og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. februar 


  Ad 1) I referat fra bestyrelsesmøde d. 24-01-23 foreslås følgende ændring vedr tilsyn: ”rigtig godt
  tilsyn” ændres til ”udemærket tilsyn” – hvem ændrer dette?


  Ad 2) Referat fra ekstraordinært bestyrlesesmøde d. 27-02-23 godkendes uden anmærkninger.


  Ad 3) Det ønskes at referater fra bestyrelsesmøder er tilgængelige på hjemmesiden, gerne cirka ét år
  tilbage. Tilsynsrapport skal også være tilgængelig her – dette er et lovkrav. Hjemmesiden er fortsat
  uopdateret. Linda, Mette (kontor) og ny leder koordinerer sammen hvad der være tilgængeligt på
  hjemmesiden. Mette (kontor) er ansvarlig for at opdatere efter henvisning.


  2. Fast punkt: Nyt fra Krogården/Ledelsen
  Herunder:
  - Indtryk og refleksioner
  - Mødeplaner og mødekoordinaton


  Ad 1) Søren har fået fin og venlig modtagelse af alle (børn, forældre og personale). Søren vil være i
  Krogårdens Børnehus mandag til torsdag ca. 2,5 time om dagen. Dette er meldt ud til
  forældregruppen via Aula. Ledelsen oplever at en lille gruppe børn er påvirket efter en turbulent tid.
  Linda og Mette samarbejder med TCBU og forældre ift. tage hånd om gruppen. Generelt opleves en
  børnegruppe som trives. Søren er gjort opmærksom på vanskeligheder omkring aktivering af
  børnegruppen udenfor. Overvejelser omkring hvorvidt en ly leder vil kunne gå ind i dette og være
  med til at skabe et tilbud af organiserede udendørsaktiviteter.

  Ad 2) Mette E. er blevet mødeplanskoordinator (laver vagtplaner, indkalder
  vikarer, etc.). Der er ikke fast timeantal ugentligt. Overvejelser omkring
  hvorvidt der skal italesættes princppper i forhold til mødestruktur - skal der fx
  være en voksen på hver gruppe fra kl. 7.30-16? Principper udformes i et
  samarbejde mellem leder, personale og bestyrelsen.


  3. Fast punkt: Økonomi
  Herunder:
  - Budget og normering for 2023


  Ad 1) I 2023 er der i gennemsnit 40 børn i børnehaven samt 15,75 børn i vuggestuen pr. mdr.
  Krogårdens Børnehus er således normeret til 6,8 pædagoger, 3,6 medhjælpere og 0,5 PAU’er. Pt
  således for lidt pædagoger og for mange medhjælpere. Efter ansættelse af 3 pædagoger (Stine,
  Sabine og ny pæd.) er tallene i bedre balance. Der vil fortsat være et ”overskud” af pædagogtimer
  (disse dækker Louises barsel).


  Ad 2) Susanne har 25 timer til madlavning/køkken ugentlig. De resterende 9 timer tages fra
  normeringen. Overvejelser omkring hvorvidt Susanne igen kan have 2-3 børn med i køkkenet dagligt
  – dels grundet læring og dels at hjælpe til på stuerne. Linda undersøger muligheden for dette.


  Ad 3) VK har meddelt at underskud fra 2022 slettes ved ansættelse af ny leder.


  Ad 4) Der står 9783,40 på bestyrelsen konto. Linda og Mette må gerne sige til, hvis de tænker vi kan
  indkøbe noget som kan gavne børnene i Krogårdens Børnehus.


  4. Personalesituation
  Herunder:
  - Nye medarbejdere fremadrettet (pædagoger, medhjælpere, pæd. assistenter…)
  - Ingen studerende pr. 1/6
  - Ansættelse af ny leder (modtagelse, hvad skal der arbejdes med på hhv. kort og langt sigt…)
  - Branding af Krogården (narrativ strategi, fortælling om Krogården…) - UDSKYDES


  Ad 1) Stuerne er som følgende pr. 01-06-23: Mælkevejen (Stine, Sabine og Laura), Store Bjørn
  (Linda, ny pæd., medhjælper og medhjælper) og Karlsvognen (Mette, Søren og medhjælper). Der
  skal fastansættes to medhjælpere og én medhjælper i Louises barselsvikariat pr. 01-06-23. De faste
  pædagoger sikrer god onboarding bl.a. via mentorordning.


  Ad 2) Søren har frabedt Krogårdens Børnehus studerende for nuværende.


  Ad 3) Ansættelse af pædagog pr. 01-06-23. Der afholdes samtaler onsdag d. 26-04-23. Deltagere:
  Søren, Linda, Mette og Anja.


  Ad 4) Ansættelse af leder igang. Der er kommet gode ansøgninger. Ansættelsesudvalget består af
  Linda, Mette, Søren, Lotte, Tina, Rune (VK) og Lene (VK). Der er forhåbning om at ny leder kan
  starte 01-06-23.


  5. Nyt fra personale
  Herunder:
  - Referat fra foredrag i Vejle Musikteater
  - Referat fra P-møde

   

  Ad 1) Hele personalegruppen har været til foredrag i Vejle Musikteater med
  fokus på stille-øer og ase-mase udenfor. Forslag omkring bildæk der kan trilles
  med udenfor ift. at aktivere en børnegruppe. Også fokus på særligt sensitive og
  hvorledes praktiske opgaver i huset inkluderes i hverdagen og kombineres med læring.


  Ad 2) Til seneste personalemøde var Bente var forbi og sige farvel. Der blev budt velkommen til
  Sabine som er pædagog på Mælkevejen. Der blev talt ind i følgende emner: økonomi og normering,
  sommerferie, tvivselsmåling, onboarding/mentorordning, afspadsering (der skal udarbejdes
  regneark), etc. Generelt er personalet er i trivsel, dog lidt uro omkring ansættelse af ny leder.


  Ad 3) Personalet oplever i stigende grad kræsenhed og manglende madmod hos børnene. Personalet
  kigger ind i pædagogik og kultur omkring måltidet og inddrager forældre hvor det er relevant.


  6. Generalforsamling 2023

  Årets generalforsamling flyttes til august. Personale i Krogården, Vejle Kommune og
  forældregruppen er orienteret. Ny dato skal findes og udkast til dagsorden udarbejdes.


  Ad 1 ) Forslag om ny dato d. 23-08-23. Planlægges ved næste bestyrelsesmøde.


  7. Årshjul og planlægning af møder for 2. og 3. kvartal 2023
  - Herunder bl.a. planlægning af kommende arbejdsdag.


  Ad 1) Følgende punkter kan indgå i årshul (Lotte laver et udkast som sendes rundt):
  GF d. 23-08-23
  Arbejdsdag d. 02-06-23 (forslag)
  Oliere legehuse
  Male skur ved vej
  Sand i sandkassen
  Etc.
  Ture i løbet af året ud af huset og i huset (fx. tur hjem til Lotte og Mads og se
  traktor)
  Overvejelser omkring forældrekaffe – gerne inden 01-08-23
  Bedsteforældredag
  Nattøjsdag
  Juletræsfest
  Legetøjsdag evt.
  Fødselsdage – hvornår fejres de?
  Fastelavn


  8. Solpolitik i Krogården (se vedhæftede bilag)


  Ad 1) Godkendt. Årstal skal blot rettes til 2023.

  9. Evt.


  Ad 1) Information om bestyrelsen på hjemmesiden. Søren foreslår at vi med fordel kan lade os
  inspirere via andre institutioners hjemmesider. Bestyrelsen laver et udkast på et eksternt møde.


  Ad 2) Ref. fra møde på skolen. Fokus på samarbejde med Sneglehuset. Lotte kontakter formand for
  forældrebestyrelsen. Lotte har orienteret skoleleder Dorthe omkring lederskift i Krogårdens
  Børnehus. Linda er i kontakt med Dorthe omkring samtaler inden skolestart.


  Ad 3) Rekruttering til bestyrelsen – overvejelser omkring hvordan der rekrutteres til bestyrelsen og
  hvordan vi kan rekruttere forskellige kompetenceprofiler.

 • 10. maj 2023

  Dagsorden

  Lotte (formand, mor til William K.), Maja (næstformand, mor til Caroline og Jacob), Anja (kassér, mor til
  Astrid N. og Kristian N.), Tina H. (mor til Rita), Tina (mor til Ida), Linda (souschef) og Søren (konst. leder)

  Afbud: Tina H, Tina C, Karina (barsel)

  Referent: Anja


  1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 13. april 2023 

  Herunder opfølgning


  Ad 1) Referat godkendt uden anmærkninger. Opfølgning ad hoc.


  2. Fast punkt: Nyt fra Krogården
  Herunder:
  - Nyt fra ledelsen


  o Konstituering af Linda som daglig leder pr. 1/6 og indtil ansættelse af ny leder pr. 1/8 –
  og Søren som mentor
  o Serviceydelser vs. forældreansvar (fx; skal personale inddrages i at gå børn, som
  umiddelbart efter børnehave skal til gymnastik, klædt om til gymnastiktøj)
  o Aula tilladelser (er eksisterende tilladelser i Aula relevante, eller bør der tilføjes nye)
  - Nyt fra personale


  Ad 1) Konstituering af Linda (souschef) som leder pr. 1/6-23 til 1/8-23 er meldt ud til forældregruppen.
  Søren fungerer som mentor for Linda og evt. ny leder pr. 1/8-23.


  Ad 2) Overvejelser omkring hvorvidt personalet skal være behjælpelige med omskiftning til sport, etc. sidst
  på dagen. Umiddelbart kan forældrene ikke forvente, at personalet kan være behjælpelige med dette, da
  pædagog- og medhjælpertimerne skal bruges på børn og forældre i hentesituationen. I samme omgang
  overvejelser omkring hvorvidt der kan ansættes to ungearbejdere, som skal ordne køkken om eftermiddagen,
  feje udenfor, etc. for at frigive pædagog- og medhjælpertimer. Søren sætter gang i en ansættelsesproces, hvor
  de kan starte pr. 15/8-23 ønsket.


  Ad 3) I Aula kan man ikke skrive under på om børnene må køre i privat bil ved tur ud af huset. Det vurderes
  relevant at få dette i Aula, så ture ud af huset i private biler kan dyrkes mere.

  Ad 4) Pedelarbejde: Søren har kontaktet Lomholt, som der er en aftale med. Lomholt
  har præsenteret et årshjul de arbejder ud efter. Der bruges ca. 2 timer i ugen, hvilket
  svarer til 20.000 kr. årligt cirka plus græsslåning. Dette godkendes. Ledelsen har en
  ”pedelbog” på kontoret hvor både medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan nedskrive arbejdsopgaver.
  Obs. Aftalen med Lomholt kan opsiges uden varsel.


  Ad 5) Der er pesonalemøde i næste uge. Medhjælpere og pædagoger inddeles i teams, hvor pædagogerne har
  fokus på kernopgaven, systematikker i hverdagen, etc. Medhjælperne skal have fokus på samarbejdet med
  pædagogerne. Herefter samling i plenum.


  3. Fast punkt: Økonomi
  Herunder:
  - Normering på baggrund af den aktuelle viden om ansættelser og børnetal
  Ad 1) Økonomien med de nye ansættelser er bæredygtige. Der har været ønske om, at Krogården kunne
  ansætte endnu en pædagog for at frigive tid til ledelse og AKT arbejde – tages op til overvejelse igen ved
  ansættelse af ny leder pr. 1/8-23. Budget anno 2023 går ca. 0 pt.


  Ad 2) Mette (kontor) vil gerne deltage i bestyrelsesmøde ift. at redegøre for økonomi. Overvejelser omkring
  hvorvidt man vil kunne invitere hende ca. én gang i kvartalet.


  4. Ansættelser
  Herunder:
  - Onboarding af nye medarbejdere
  - Organisering af stuerne pr. 1/8
  - Ansættelse af ny leder
  Ad 1) Mette onboarder Randi (Karlsvognen), Linda onboarder Pia (Store Bjørn) og Viktoria onboarder
  Annika (Store Bjørn). Sabine har fået en god opstart på Mælkevejen og glæder sig til at Stine starter pr. 1/6-
  23.


  Ad 2) Der skal være ryk af børn fra Store Bjørn til Karlsvognen pr. 1/8-23. Linda går i dialog med Mette og
  Sabine omkring fordeling af primærpædagoger for børnene. Fordeling af primærpædagoger er ikke til
  forhandling.


  5. Årshjul og planlægning af bestyrelsesmøder for 2023
  - Drøftelse og beslutning om årshjul på baggrund af vedhæftede udkast.


  Ad 1) Lotte har udarbejdet forslag til årshjul i Krogården med faste begivenheder, fx fastalavn, Lucia, etc.
  Der ud over kan begivenheder som fx nattøjsdag, bedsteforældredag, etc. indsættes ad hoc. Ved næste
  bestyrelsesmøde præcenteres årshjul fra personalets side i forhold til aktiviteter i børnehaven. Bestyrelsen
  præsenterer årshjul for bestyrelsesarbejde.


  Ad 2) Planlægning af bestyrelsesmøder fremadrettet. Bestyrelsesmøde følgende datoer: 15-06-23 kl. 17-20
  og d. 09-08-23 kl. 17-19.


  6. Planlægning af arbejdsdag den 2. juni
  Herunder:
  - Kommunikation til forældregruppen
  - Planlægning/udarbejdelse af dagsorden
  - Fordeling af opgaver forud for og på dage

  Ad 1) Forældregruppen er inviteret til arbejdsdagen. Søren/Linda laver et nyt opslag på
  Aula for at påminde. Der kommer en fysisk invitation i børnenes skab, hvor der også er
  tilmelding.


  Ad 2) Maja udarbejder en planche med opgaver og ligeledes liste ift. medbragte redskaber, som forældrene
  udfylder i indgangen.


  Ad 3) Maja søger for at der kommer sand. Daniel sørger for indkøb af træ. Maja spørger spejderne om de har
  lyst til at komme og hjælpe med underholding af børn. Anja sørger for at finde forældre der kan bage kage.


  7. Planlægning af generalforsamling 23. august 2023
  Indledende drøftelse og nedsættelse af arbejdsgruppe til detailplanlægning


  Ad 1) Arbejdsgruppe bestående af Lotte, Tina C og Anja. Der udarbejdes invitation, da generalforsamlingen
  skal varsles. Indhold på dagen planlægges i samarbejde med ny leder.


  8. Den nye hjemmeside
  Herunder:
  - Status (Linda, Mette (kontormedarbejder, Vejle Kommune og Lotte mødes den 23. maj og
  arbejder med hjemmesiden)
  - Input og forslag til indhold


  Ad 1) Linda reviderer læreplan indtil Krogården får udarbejdet deres egen styrkede læreplan. Bestyrelsen
  skal inden d. 23/5-23 også have udfærdiget skriv omkring bestyrelsesarbejdet. Der ønskes billeder af både
  bestyrelse og medarbejdere på hjemmesiden.


  9. Organisering og plan for læreplansarbejdet 2023/2024

  Præsentation af punktet ved ledelsen og indledende drøftelse af emnet (ny leder pr. 1/8)


  Ad 1) Der arbejdes med denne løbende hen over det næste år på personalemøderne. Læreplanen præsenteres
  ved bestyrelsen og godkendes. Forældrene skal ligeledes have mulighed for at komme med input hertil.


  10. Evt.


  Ad 1) Forældrehenvendelse vedr. toiletforhold på Store Bjørn. Ledelsen sender en ansøgning til Vejle
  Kommune vedr. silikonefugning af fliserne, da der trænger fugt/urin i fugerne og deraf lugtgener.


  Ad 2) Forældrehenvendelse vedr. procedure for at ringe børn syge hjem. Pædagoger skal tage barnets
  perspektiv og reagere på utilpashed. Der tages som udgangspunkt temperatur, men denne er kun vejledende.
  Overvejelser omkring hvorvidt pædagogerne på opstartsmøder kan forventningsafstemme med forældrene
  hvad de har behov for af information, da forældre ikke er ens. Forældrene har dog krav på ordentlig
  kommunikation. Der arbejdes på at pædagogerne som udgangspunkt ringer hjem, så medhjælperne ikke skal
  stå med denne opgave. Anja melder retur til forældrene, da hun fik henvendelsen.