2024

 • 19. februar 2024

  Deltagere

  Lotte (formand, mor til William K. og Conrad K.), Tina C. (mor til Ida), Anja (kasserer, mor til Kristian), Tina H. (mor til Rita), Michaela (mor til Laura), Natascha (mor til Maiwand og Milaad) og Heidi (leder).


  Afbud: Tina H.

  Referent: Anja 

  Dagsorden:

  1.
  Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 8. januar 2024 (bilag vedhæftet)
  Opfølgning herunder.


  Ad 1) Der ønskes indkaldelse til indkaldelse til ekstraordinært møde hvor der igen stemmes for/imod principbeslutning. Lotte indkalder til nyt møde. Ellers godkendt referat.


  2.
  Fast punkt: Orientering vedr. økonomi v. Heidi


  Ad 1) Forelagt budget for 2024 er korrigeret. Hvis børnetal ikke øges efter sommer er personalenomering for god. Der er to tidsbegrænsede vikariater, som ophører til sommer – kan evt. reguleres herved.


  Ad 2) Der afventes tilbud på vandskade i skur samt isolering af krybberum.


  3.
  Fast punkt: Orientering vedr. nyt fra Krogården v. Heidi

  Herunder opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde vedr. evt. omorganisering på stue-struktur.

  Ad 1) Personalegruppen har enstemmet stemt for at omstrukturere, så der er en vuggestue samt to aldersblandede børnehavegrupper – med mulighed for aldersopdeling en til to dage om ugen. Omstrukturering vil ske omkring 01-08-24.


  4.
  Drøftelse af ledelses- og personalesituation
  -Midlertidig leder
  -Nyt personale

   


  Ad 1) Dorthe (midlertidig leder) kommer nogle dage om ugen. Dorthe indgår i ledelsesteamet med Kim. Dorthe kommer hyppigere fra april til august.


  Ad 2) Der har været en del sygdom blandt noget personale de sidste uger. Heidi er i dialog med med implicerede medarbejdere. Louise er sygmeldt med hendes datter frem til 31. marts. Mette kommer retur næste uge (uge 9) med optrapning herefter – starter på 9-10 timer/ugen. Annika har fået nyt job pr. 01-04-24, da hendes vikariat udløber til sommer – stopper således ved udgangen af marts. Heidi melder ud på Aula omkring personalesituationen.


  5.
  Planlægning af Generalforsamling 22. maj 2024


  Ad 1) Generalforsamling d. 22-05-24 kl. 17-19. Meldes ud via Kim snarest.


  6.
  Planlægning af Arbejdsdag 2024


  Ad 2) Forslag omkring at afholde to arbejdsdage årligt – en inde og en ude. Der planlægges arbejdsdag d. 31-06-24 eller d. 07-06-24. Michaela og Natascha er primusmotor for planlægning. Der arbejdes på at finde en dag til efteråret også.


  7.
  Indsamling af midler til aktiviteter for børnene


  Ad 1) Overvejelser omkring hvorvidt der kan nedsættes et aktivitetsudvalg, som kan stå for planlægning og facilitering af ”foundraising”-aktiviteter i løbet af året til glæde for børnene. Michaela laver en beskrivelse af aktivitetudvalgets opgaver til næste bestyrelsesmøde.


  8.
  Renovationer og indkøb af møbler
  Opfølgning på renovation af skur, kryberum og indkøb af møbler og diverse til indretning på stuerne.


  Ad 1) Der mangler besked fra Karlsvognen ift. indkøb af materiale. Anja indkøber materialer herefter. Daniel (Tinas mand) kigger på skuret og laver tilbud ift. at få dette totalrenoveret og evt. til brug for børnene (krearum, værksted, etc.).


  9.
  Planlægning af bestyrelsesarbejdet i 2024
  Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde.


  Ad 1) Næste betstyrelsesmøde d. 04-04-24.


  10.
  Evt./punkter til næste møde

 • 20. marts 2024 - ekstraordinært møde

  Deltagere


  Lotte (formand, mor til William K. og Conrad K.), Tina C. (næstformand, mor til Ida), Anja (kasserer, mor til Kristian), Tina H. (mor til Rita), Michaela (mor til Laura), Natascha (mor til Maiwand og Milaad) og Mette (medarbejderrepræsentant)

  Referent: Anja

  Dagsorden:

  Mødet er indkaldt rettidigt og dagsorden er udsendt rettidigt.


  1.
  Drøftelse af svar fra Vejle Kommunes jurist, Rune Just, på spørgsmål fra bestyrelsen (jf. mail inkl. varsling af nærværende møde udsendt til bestyrelsen den 29. februar 2024).


  Ad 1) Beslutningen træffes med baggrund i at sikre udvikling i Krogårdens Børnehus. Dette ift. at sikre god økonomi, faglig udvikling og fastholdelse af personale. Der forefindes flere fordele ved at overgå fra selvejende til kommunal institution, bl.a. økonomiske fordele, bedre vilkår for personalet (fx flere kurser, bibeholdelse af anciennitet, faste vikarer, etc.), flere ledelsesmæssige fordele, etc.


  Ad 2) Det understreges at ens stemme (uagtet om dette er ’ja’ eller ’nej’) ikke kan ændres efterfølgende og at man ved at stemme ’ja’ til principbeslutning og stemmer ’ja’ til at nedlægge Krogårdens Børnehus som selvejende institution.


  2.
  (Ny) afstemning om principbeslutning/principiel tilkendegivelse om at indlede proces med Vejle Kommune om at lade Krogårdens Børnehus overgå fra selvejende til kommunal daginstitution (beslutning skal træffes enstemmigt blandt stemmeberettigede medlemmer i bestyrelsen).

  Ad 1) Der er ensstemmigt stemt ’ja’/for principbeslutningen/principiel tilkendegivelse om at indlede proces med Vejle Kommune om at lade Krogårdens Børnehus overgå fra selvejende til kommunal daginstitution.


  3.
  Drøftelse af den videre proces.


  Ad 1) Lotte og Tina C. går i dialog med Vejle Kommune. Bestyrelsen ønsker at få indskrevet klausul ift. forkøbsret på bygningerne såfremt Vejle Kommune ønsker at sælge disse i fremtiden. Det ønskes at Rune (jurist fra Vejle Kommune) udformer kontrakt med specifikke aftaler, bl.a. at Vejle Kommune afholder ufgifter ifm. overgangen fra selvejende institution til kommunal institution samt at bygningerne SKAL anvendes til drift af dagsinstitution. Denne kontrakt skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.


  4.
  Evt.

 • 4. april 2024

  Deltagere 

  Lotte (formand, mor til William K. og Conrad K.), Tina C. (næstformand, mor til Ida), Anja (kasserer, mor til Kristian), Tina H. (mor til Rita), Natascha (mor til Maiwand og Milaad), Mette (medarbejderrepræsentant), Kim (souschef) og Dorte (ledervikar).

  Afbud: Michaela (mor til Laura)

  Referent: Anja 

  1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 19. februar samt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. marts (bilag vedhæftet)
  Opfølgning herunder.


  Ad 1) Begge referater godkendt uden anmærkninger. Begge referater udsendes til forældregruppen i morgen samt uploades på hjemmesiden. Opfølgning følger under øvrig dagsorden.


  2.
  Fast punkt: Orientering vedr. økonomi v. ledelse (Kim/Dorte)


  Ad 1) Generelt brugt lidt mere end budgetteret. Følgende tiltag ift. at sparre:

  1. Annika er stoppet – stillingen genbesættes ikke. 

  2. aftalen med Lomholdt er opsagt – der sparres 5.000,- om måneden.Flere opgaver kan ordnes på arbejdsdagen.


  Ad 2) Udgift til nyt tag på skuret. Desuden opdaget utæt tag over vuggestuen. Kim er i dialog med Teknik og Miljø omkring omfang og udgift.


  3.
  Fast punkt: Orientering vedr. nyt fra Krogården v. ledelse (Kim/Dorte)
  Herunder bl.a. stuestruktur og personaletrivsel.


  - Nyt fra ledelse (Kim/Dorte)
  - Nyt fra personale (Mette)

  Ad 1) Stuestruktur ændres pr. 01-08-24. Der ud over øget fokus på anvendelse af positioneringskemaer samt læringsgrupper i aldersopdelte grupper. Generel fokus på struktur for at sikre god trivsel blandt børn og personale. Ledelsen oplever generelt god trivsel blandt medarbejderne og øget lyst til at bidrage. Der er foretaget ny trivselsundersøgelse blandt personalet, som var god.


  Ad 2) Ledelsen ønsker at forældrene opfordres til at skrive indenfor arbejdstid og/eller at forældrene ikke har en forventning om at få svar uden for arbejdstid.


  Ad 3) Stuerne har fået nye legesager købt af bestyrelsen. Bl.a. legetøj og møbler.


  4.
  Orientering om plan for ledelsesdækning i Krogården v. Lotte
  Herunder:
  - Dorte som ledervikar
  - Konstituering af Kim som leder
  - Ansættelse af ny leder

  Ad 1) Dorte sparrer med Kim omkring ledelsesopgaver og er at finde i Krogården 4-4½ dage om ugen.


  Ad 2) Kim konstitueres som leder pr. 01-05-24.


  Ad 3) Bestyrelsen er i dialog med VK omkring stillingsopslag. Stillingsopslag slås snart op med forventning om, at lederstillingen kan besættes pr. 01-08-24. Samtaler forventes afholdt ultimo juni med deltagelse fra Lotte og Anja.


  5.
  Orientering om videre proces for overgang til kommunal daginstitution v. Lotte


  På baggrund af afstemning om principiel beslutning om overgang til kommunal daginstitution pr. 20/3 orienteres om tidsplan og punkter i den videre proces.

  Ad 1) Proces fra selvejende til kommunal:
  - Enstemmig beslutning fra Krogården sendes i dokument til Vejle Kommune (jurist)
  - Mads Danielsen, Codex advokater laver sagsfremstilling til Civilstyrelsen
  - Ejendomskøbsaftale – Vurdering af bygninger, pant etc.
  - VK fører tilsyn under hele processen
  - Opløsning af fonden og endelig underskrift om kommunal


  Ad 2) Beslutningen træffes under forudsætning af følgende:
  Der træffes afgørelse om at overgå fra at Krogårdens Børnehus overgår til at være kommunal institution under Vejle Kommune, og at Fonden der derefter nedlægges.
  Der træffes videre beslutning om at Fondens aktiv i form af ejendommen overdrages til kr. 0 til Vejle Kommune i henhold til vedtægterne, hvor af det fremgår at formuen ved nedlæggelse skal anvendes til børn og unge i området.
  Bestyrelsen beslutning om at overgå til at være sker forudsætning af:
  - At Vejle Kommune bistår med opløsningen af Fonden

  -At Vejle Kommune via advokat sikrer at opløsningen sker i tråd med vedtægterne og gældende regler på området
  - At Vejle Kommune afholder udgifter forbundet med opløsningen, herunder fx til juridisk bistand, tinglysning mv.
  - At Vejle Kommune fortsat anvender ejendommen til daginstitution

  Ad 3) Opfølgning på spørgsmål til juristen ifm. seneste ekstraordinære bestyrelsesmøde/afstemning vedr. principbeslutning:

  - Forkøbsret – ej muligt da fonden opløses.
  -Personaleforhold:
           -At medarbejderne virksomhedsoverdrages og er herefter ansat i Vejle Kommune jf. gældende regler for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Dvs. at Vejle Kommune indtræder i de ansættelsesmæssige forpligtelser Krogården havde.
         - I forhold til køkkenet kan vi oplyse, at ingen planer har om at ændre på køkkenet. Alle kommunale institutioner på nær ganske få har eget køkken og madordning. Det er forældrene generelt meget glade for og er et punkt, hvor Vejle Kommune adskiller sig positivt fra andre kommuner. Vi kan ikke garantere for ændret lovgivning eller fremtidige politiske beslutninger, men der er intet der tyder på at vi vil ændre på madordningerne. Meget tættere på en garanti kan vi ikke komme det.


  6.
  Planlægning af Generalforsamling den 22. maj 2024 kl. 17-19 v. Lotte


  Punkter til dagsorden besluttes (inkl. forældremøde forud for GF).


  Ad 1) Der ønskes kombineret forældremøde og generalforsamling hvilket ledelsen bakker op om. Kim informerer om hvad der rør sig i Krogården, bl.a. stueopdeling, etc. Personalet inddrages ift. at vise stuerne og evt. aktiviteterne frem. Anja og Lotte bager kage. Lotte udformer invitation til GF som sendes til godkendelse ved resten af betyrelsen.


  7.
  Planlægning af arbejdsdag forår/forsommer 2024 v. Michaela/Natascha


  Endelig dato skal fastsættes. Michaela og Natascha er tovholdere på planlægning af arbejdsdagen.


  Ad 1) Arbejdsdag bliver d. 07-06-24 fra kl. 13. Spejderne kommer og underholder børnene i år (Lotte kontakter dem). Der laves liste med arbejdsopgaver ud fra ønsker fra stuerne, legepladsrapport, etc. Kim melder dato ud til forældregruppen snarest.


  8.
  Evt.


  Ad 1) Skolebørn hører under Krogården indtil 31-07-24. Såfrem der er brug for pasning i uge 29-30 er der sampasning i Krystallen. Pr. 01-08-24 er der pasning i SFO’en inden skolestart i 33. Kim sender besked til forældre til kommende skolebørn omkring mere information i morgen.


  Ad 2) Næste møde tirsdag d. 07-05-24 kl. 17.